ѕраграмна-апаратны комплекс VOICEINFORMATOR дл€ перадачы галасавых або SMS-паведамлен툥
ѕоиск по сайту
јвторизаци€
«ачем нужна регистраци€?
Ћогин:
ѕароль:
–егистраци€
«абыли свой пароль?
ƒл€ сотрудников ќ»ѕ»
ƒл€ сотрудников ќ»ѕ» ЌјЌ Ѕеларуси
ƒл€ обращений
ƒл€ обращений

просим прин€ть участие в опросезаполнить анкету

ѕраграмна-апаратны комплекс VOICEINFORMATOR дл€ перадачы галасавых або SMS-паведамлен툥


ѕраграмна-апаратны комплекс VOICEINFORMATOR дл€ перадачы галасавых або SMS-паведамлен툥

–аздел ќбработка и распознавание сигналов, изображений, речи
ќбласть применени€ ќрганы дз€ржаҐнага к≥раванн€, праца дз€ржорганॠз насельн≥цтвам, вытворчы€ прадпрыемствы, прадпрыемствы энергетык≥, установы ћЌ— ≥ ћ”—, банк≥, ∆ √, страхавы€ агенцы≥, прадпрыемствы транспарта, малы€ прадпрыемствы, хатн€е выкарыстанне
 раткое описание ѕраграмна-апаратны комплекс VoiceInformator прызначаны дл€ перадачы галасавых або SMS-паведамлен툥 па л≥н≥€х GSM-сув€з≥ в€л≥кай колькасц≥ абанентॠпа зададзеным сп≥се ≥ сцэнары≥, а таксама выкананн€ функцы≥ аҐтаадказчыка. ѕадтрымл≥ваецца праца з некальк≥м≥ мадэмам≥ адначасова. јсноҐны€ рэжымы працы: Х–эжым аҐтапразвонк≥; Х–эжым аҐтаадказчыка; Х–эжым аҐтапразвон ≥ зап≥су GSM-л≥н≥≥; јперацыйна€ с≥стэма Windows XP, 2003; 2007, платформа .NET framework
Ќовизна  омплекс дазвал€е настройвацца на адвольную структуру шаблона абтэлефаноҐк≥, дазвал€е выкарыстоҐваць адвольную колькасць мадэмаҐ.  омплекс выкарыстоҐвае с≥стэму с≥нтэзу маҐленн€ дл€ стварэнн€ дынам≥чных-персанал≥заваных галасавых паведамлен툥 канкрэтным адрасатам, а таксама распазнае адказы карыстальн≥кॠз дапамогай с≥стэмы распазнаванн€ маҐленн€
—тепень готовности –аспрацаваны праграмны прататып з камплектам дакументацы≥ с≥стэмы ЂVOICEINFORMATORї
‘орма сотрудничества Ќа договорной основе
ќсновные эффекты от внедрени€ ѕавышэнне эканам≥чнасц≥ ≥ эфектыҐнасц≥ арган≥зацы≥ праз скарачэнне выдаткॠчасу на апав€шчэнне адрасатॠпа л≥н≥€х сув€з≥
ѕримерна€ стоимость 1500000 бел.руб. за Ґбудаванне с≥стэмы Ґ арган≥зацыю
√од создани€ разработки -
ќтветственный исполнитель/разработчик √ецэв≥ч ё.—.
 онтакты (‘»ќ, Email, телефон) ”ченый секретарь - √орох ќлег ¬ладимирович, тел. 8 (017) 270 21 76, e-mail: itekan@newman.bas-net.by
 лючевые слова VoiceInformator, SMS, GSM
ѕодробное описание ѕодробное описание (rtf)